Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego COLOResca obowiązujący od dnia 08.10.2021 roku

Definicje:

 

 1. Sprzedawca – Błażej Krotoski działający pod Firmą: Centrum Rozrywki i Rozwoju Błażej Krotoski z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, REGON: 302406323, NIP: 7792242595, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającym pod adresem https://coloresca.pl
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://coloresca.pl za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkty;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.);
 4. Klient (Użytkownik) - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług elektronicznych, w szczególności zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży i która zaakceptowała Regulamin;
 5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93);
 6. Konto Klienta - zbiór danych przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów z wykorzystaniem, którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu;
 7. Login - adres e-mail Użytkownika, którego podanie w Serwisie, wraz z Hasłem, jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Klienta, podawany podczas procesu Rejestracji;
 8. Hasło - oznacza ciąg min. 8 znaków (zawierający min. trzy z wymienionych rodzajów znaków: Duża litera, Mała litera, Cyfra, Znak specjalny) wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie, stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 9. Rejestracja - oznacza czynność jednorazową dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu;
 10. Produkt (Towar) - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta (złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość, składane Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów;
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Produkt;
 13. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 14. Treści – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie, w tym w szczególności zdjęcia, opinie produktów znajdujących się w asortymencie Serwisu, komentarze na blogu, wypowiedzi na forum.          

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Dla największego komfortu korzystania z Serwisu zachęcamy do zalogowania się na swoje Konto przed dodaniem produktu do Koszyka. Umożliwi to korzystanie z Przechowalni oraz zapisanie bieżącej zawartości Koszyka.

 

§2 Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się

 1. Mailowo; adres poczty elektronicznej: coloresca@coloresca.pl (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 18.00).
 2. Telefonicznie; nr tel. +48 885 032 433  (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 18.00).
 3. Listownie; adres do doręczeń: Centrum Rozrywki i Rozwoju Błażej Krotoski, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

 §3 Warunki techniczne Serwisu

 1. Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
   1. Google Chrome od wersji 63
   2. Mozilla Firefox od wersji 58
   3. Opera od wersji 50
   4. Microsoft Internet Explorer od wersji 9
   5. Microsoft Edge od wersji 12
   6. Safari dla komputerów Mac
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,

 §4 Rejestracja Użytkownika

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji podając: imię i nazwisko, adres poczty e-mail i Hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności i Plików Cookies Serwisu COLOResca.
 2. Rejestrując się, klient zawiera ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę konta Klienta w Serwisie.
 3. Założenie Konta oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu są darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w § 2.

 §5 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Logowanie do Serwisu dokonuje się wpisując w formularzu logowania adres e-mail oraz Hasło podanych przy Rejestracji Konta Klienta oraz akceptując Regulamin Serwisu. Dane podane w czasie Rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta w zakładce „Moje Konto”
 2. Rejestracja Konta upoważnia Klienta do składania zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu, monitorowania statusu swoich zamówień, korzystania z przyznanych kodów rabatowych oraz dodawania Treści w Serwisie, Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z wykorzystaniem Konta, w granicach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa jest Klient.
 3. Treści umieszczone przez Klienta nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności Serwisu (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron.
 4. Umieszczenie Treści w Serwisie równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób) oraz udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w jego działalności (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w Serwisie w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje od Sprzedawcy jakiekolwiek wynagrodzenie. Udzielona Sprzedawcy licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Sprzedawca zobowiązuje się korzystać z Treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z Serwisu, bez podania przyczyny,
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania Treści zamieszczonych przez Klientów w Serwisie i w przypadku, gdy jakakolwiek Treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Sprzedawcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w § 2, wskazując adres strony internetowej, pod którym dostępna jest dana Treść, wraz z informacją na czym polega naruszenie. W przypadku, gdy dana Treść naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tej Treści osobom trzecim.

 §6 Informacje o produktach

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów zamieszczonych w Serwisie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy ani ewentualnych kosztów usług dodatkowych wybranych przez Klienta. Koszty dostawy zależne są od sposobu dostarczenia Towaru do klienta oraz wartości i wielkości zamówienia i podawane są przy jego wyborze. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Serwis nie prowadzi sprzedaży hurtowej i może wprowadzić limit maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętego jednym zamówieniem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wyprzedaży oraz akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, wyprzedaży lub warunków akcji promocyjnej.
 5. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 §7 Realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  1. dodanie wybranych Produktów „do koszyka”,
  2. W zakładce Koszyk wybranie sposobu płatności i dostawy (omówionych w § 8), 
  3. Wprowadzenie lub weryfikację danych Klienta,
  4. Akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
  5. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub analogicznego.
 2. Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany czas (Dni Robocze) realizacji zamówienia do wysyłki, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu przekazania zamówienia do Dostawcy realizującego dostawę. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych Produktów zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, żeby zamówienie zostało wysłane w jak najkrótszym czasie.
 3. W przypadku, gdy Klient posiada aktywny Kod Rabatowy, należy wpisać go, uwzględniając wielkość liter, w zakładce Koszyk, przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 4. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Serwisu po zalogowaniu się lub jako „Gość” (Klient niezarejestrowany) podając niezbędne dane do realizacji zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu lub produktów.
 6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, zostanie wysłane, na wskazany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, zostanie wysłana kolejna wiadomość elektroniczna potwierdzająca przyjęcie zamówienie do realizacji. Potwierdzenie to jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w ustępie 6 powyżej. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego lub części zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany. Powiadomienie zostanie wysłane na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej. Niezależnie od wysłanego powiadomienia, Sprzedawca dokona próby kontaktu telefonicznego na numer podany w formularzu zamówienia, a w przypadku braku połączenia, zostanie wysłany SMS. W takim przypadku Klient ma możliwość zrezygnowania z całego zamówienia, w przypadku braku decyzji Klienta w ciągu 48 godzin licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail, uznaje się, że Klient wyraził zgodę na zrealizowanie pozostałej części Zamówienia, wówczas Sprzedawca wykreśli z zamówienia pozycje niedostępne i wyśle pozostałe zamówione Towary.
 7. W przypadku jeśli opłacone zamówienie zostało anulowane w części lub całości, Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w wysokości anulowanych produktów, zgodnie z zasadami opisanymi w § 11.
 8. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Udzielona zgoda jest równoznaczna z rezygnacją przez Klienta z otrzymywania faktur w formie papierowej, nie wyłącza jednak prawa sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym w czasie zamówienia adresem e-mail.
 9. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 Produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Sprzedawcę na co najmniej dwie części (zwane dalej „Paczkami”). Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia, w przypadku podzielenia zamówienia na Paczki, Podzielenie zamówienia na Paczki nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
 10. Sprzedawca umożliwi wysyłanie zamówienia do innej, wskazanej przez Klienta osoby (np. w celu podarowania prezentu). W tym celu w polu „Uwagi dodatkowe” na karcie podsumowania zamówienia należy umieścić dane adresowe docelowego adresata.

 §8 Formy dostawy oraz płatności

 1. Przedmiot zamówienia może zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Podanie nieprawidłowego, lub niepełnego adresu może spowodować wydłużenie lub niemożliwość realizacji dostawy.
 2. Wykaz aktualnych form płatności oraz dostawy wraz z informacjami o partnerach (oraz ich własnych regulacjach), kosztach dostawy i płatności oraz orientacyjnym terminie dostawy jest dostępny na stronie Dostawa i płatności.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze (za pobraniem) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  2. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis  - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
 5. Dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy. Informacja o ewentualnych ograniczeniach dostępna jest na karcie Produktu.
 6. Operatorem płatności Przelewów elektronicznych oraz Płatności Kartą jest BlueMedia S.A. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są do Partnera przez Serwis celem realizacji płatności. Partner nie pobiera dodatkowej opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest Partner. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. Partner powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Partnerze. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez Partnera.

 §9 Warunki reklamacji oraz gwarancji

 1. Produkty oferowane przez Serwis są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek mogą stanowić Produkty oferowane w katalogu „Outlet”, posiadające w nazwie słowo „Outlet”, posiadające szczegółowy opis wady i sprzedawane w cenie „Outletowej”. Zakupienie produktu „Outlet” wyklucza uprawnienie do skorzystania z rękojmi lub gwarancji na wadę powodująca obniżenie ceny. Brak katalogu „Outlet” na liście kategorii oznacza, że wszystkie produkty oferowane są jako wolne od wad.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Roszczenia w przypadku Produktu, na który dystrybutor lub producent udzielił gwarancji, można zgłaszać bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 3. Konsument może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (dystrybutora lub producenta) zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Konsumentowi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu, w którym może żądać:
  1. naprawy produktu,
  2. wymiany produktu na wolny od wad,
  3. obniżenia ceny produktu,
  4. odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie Reklamacje i zwroty i dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacji zawierającym opis przyczyny reklamacji do Sprzedawcy. W przypadku klientów zarejestrowanych w Serwisie, formularz reklamacji znajduje się w zakładce „Moje Konto/Reklamacje i Zwroty”, a dowód zakupu nie jest wymagany.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 §10 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie może zostać złożone na Formularzu Zwrotu dostępnym na stronie Reklamacje i zwroty lub poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w § 2.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, (w tym usługę pakowania Produktu na prezent),
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Formularzu Zwrotu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

11 Zwrot należności Klientom

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. Nieodebrania przez Klienta zamówionego Produktu lub Produktów
  2. Odrzucenia przez Sprzedawcę oferty Klienta (anulowania zamówienia)
  3. Odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny Produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego
  4. Wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z § 10 Regulaminu.
 2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku, gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu, w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

§12 Dane osobowe

 1. W czasie korzystania z Serwisu (w typ: rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, jednakże są one niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania usług świadczonych przez Serwis.
 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz są prawdziwe i aktualne.
 3. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności i Plików Cookies.
 4. Udostępnienie przez Klienta swoich danych osobowych w Treści, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 §13 Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji i wydarzeń) Serwisu. Rozpoczęcie usługi nastąpi po wyrażeniu zgody o świadczenie usługi przez Klienta. Korzystanie z usługi nie wymaga Rejestracji w Serwisie.
 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sprzedawcy stanowić może naruszenie prawa.
 4. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania usługi Newsletter samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Zgody) lub poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w § 2.
 6. Reklamacje dotyczące usługi należy składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w § 2, podając dane osoby zgłaszającej reklamacje (w szczególności adres e-mail) oraz opis nieprawidłowości usługi Newsletter, a także oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 §14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu należą do ich właścicieli, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu użyte są w celach informacyjnych.
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje).
 5. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie (cookies). Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. Szczegóły korzystania z plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności i Plików Cookies.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Serwisie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmiany przepisów prawa, sprzeczność postanowień Regulaminu z prawem, wprowadzenie nowych usług przez Sprzedawcę, techniczne modyfikacje procesu składania i realizacji zamówień. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Serwisu (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 8. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
  1. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży.
 11. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.10.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl